IZONIL is unique technology of 100% functional plastering mortars developed to solve problem with trapped moisture in the buildings.

IZONIL plastering mortars combine 100% waterproof ability with breathability and drying (dehumidifying ability).

IZONIL là vữa tô sử dụng công nghệ đặc biệt 100% hiệu quả, để giải quyết vấn đề với hơi ẩm mắc kẹt trong những công trình.

IZONIL là vữa tô kết hợp 100% khả năng chống thấm và thoát ẩm (khả năng thoát hơi ẩm bên trong tường).

IZONIL replaces plastering mortar

IZONIL thay thế cho vữa tô thông thường

IZONIL is 100% waterproof system

IZONIL cung cấp giải pháp 100% chống thấm

IZONIL is 100% drying system

IZONIL cung cấp giải pháp 100% thoát ẩm

Utilizing physical principles – Ứng dụng công nghệ vật lý

IZONIL uses physical principles instead of chemical principles to solve the problem with moisture entrapment.

IZONIL sử dụng nguyên tắc vật lý thay thế cho các nguyên tắc hóa học (truyền thống) để giải quyết vấn đề hơi ẩm mắc kẹt trong công trình.

Xem Video Sản Phẩm

Redefining plastering mortar – Định nghĩa lại vữa tô

IZONIL waterproof drying system (WDS) combines extreme breathability (water vapor diffusion coefficient µ < 8) with resistance to water penetration under 1 bar water pressure (<1 mm penetration).

IZONIL với hệ thống thoát ẩm (WDS) kết hợp khả năng thở tốt (hệ số hiệu quả thoát hơi nước µ < 8) với khả năng chống thấm ở áp suất 1 bar (độ thấm nước <1mm).

Xem Video – Hoạt Động Thở

IZONIL waterproof drying system (WDS) is made in computerized drymix process and consists of cement, sand and Izocomponent.

IZONIL với hệ thống thoát ẩm (WDS) được sản xuất bởi hệ thống phối trộn tự động; bao gồm xi măng, cát và thành phần IZO.

Cement is used as binder
in IZONIL WDS

Xi măng được sử dụng như là chất liên kết trong IZONIL WDS

Sand is used as filler in IZONIL WDS

Cát được sử dụng như là chất nền trong IZONIL WDS

Izocomponent is used as additive
in IZONIL WDS

Thành phần IZO được sử dụng như là phụ gia trong IZONIL WDS

Products

LIÊN HỆ IZONIL VIỆT NAM

Phân phối độc quyền sản phẩm tại Việt Nam, Cambodia, Laos

Gọi cho chúng tôi